Algemene voorwaarden

Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten diedaaruit voortvloeien tussen Neweb te Utrecht, Kamer van Koophandel 71959459 enhaar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of nietvoorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Neweb alleen bindend indienen voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Offerte en aanvaarding

1.       Neweb stelt een offerte op waarin Neweb aangeeft welkewerkzaamheden (“de Diensten”) Neweb aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensteninbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de inde offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

2.       In het algemeen omvatten de Diensten het maken vanmaatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmeesamenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in deofferte vermeld is.

3.       Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen naverzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Neweb kan nimmer verplichtworden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Neweb daartoeovergaat, is de offerte alsnog aanvaard.

4.       De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop demededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordtontvangen door Neweb.

5.       Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord tegaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Newebwerkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, danwordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Newebverzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af tewachten.

6.       Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk metinstemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaardenanders is bepaald.

7.       Neweb zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerteuitbrengen.

Artikel 2 Levering van de Diensten

1.       Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen deDiensten zo spoedig mogelijk door Neweb uitgevoerd worden conform de offerte,daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.       Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten watredelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van deDiensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voordat alle gegevens, waarvan Neweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvande Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijnvoor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Neweb worden verstrekt.

3.       Opdrachtgever zal Neweb toegang geven tot alle plaatsen,diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Newebredelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

4.       Neweb garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk enzo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Dienstendit vereist, heeft Neweb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. Neweb is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

5.       Neweb is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid,volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gesteldebronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering vaneventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tothet moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.       Tenzij anders overeengekomen is Neweb geen partij bij delevering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodigzijn bij Diensten, ook niet indien Neweb deze diensten afneemt ten behoeve vanOpdrachtgever.

7.       Neweb heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet ofbeperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst eenverplichting tegenover Neweb niet na komt dan wel in strijd handelt met dezealgemene voorwaarden.

8.       Neweb zal zich inspannen bij een verzoek vanOpdrachtgever tijdens kantooruren binnen 24 uur te reageren, tenzij andersafgesproken in de offerte.

Artikel 3 Ontwikkeling van werken

1.       Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen,configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden,software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten,foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s ofhuisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Neweb, tenzij anders overeen gekomen, hetrecht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bijde ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

2.       Het is Neweb toegestaan gebruik te maken van open sourcesoftware waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Newebopen source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software magverwerken in Werken die Neweb maakt of aanpast in het kader van een Dienst.Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt datOpdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden,zal Neweb Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

3.       Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correctenaleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van deontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 4 Oplevering en aanvaarding

1.       Neweb zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeeltendaarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinievoldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2.       Opdrachtgever dient vervolgens binnen 3 dagen naoplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. IndienOpdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt hetopgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3.       Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dientOpdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deelvan het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren opaspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4.       Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel ofgedeeltelijk afkeurt, zal
Neweb zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Ditkan Neweb doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te gevenwaarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 5 dagen omde revisie of motivatie goed of af te keuren.

5.       Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatiehet opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Newebeen redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdererevisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd deovereenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zalOpdrachtgever de daadwerkelijk door Neweb gemaakte uren vergoeden, met alsmaximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmeeechter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6.       Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedereaansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Neweb het gebrekkende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervaltiedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging vande Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom

1.       Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in hetkader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berustenuitsluitend bij Neweb of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet inde offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragenworden aan Opdrachtgever.

2.       Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten enbevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of dieschriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werkenof andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaarmaken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen datbuiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt,wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zaleen onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van€ 5000 per inbreukmakende handeling betalen aan Neweb. Dit doet niets af aanhet recht van Neweb om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andererechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

3.       Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan tebrengen die zij in gebruiksrecht krijgt.

4.       Neweb zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot,PSD, HTML/CSS etc.) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikkingstellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

5.       Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduidingomtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten vanintellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen,inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding vande materialen.

Artikel 6 Prijzen en betaling

1.       Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offertevermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever is 50 % verschuldigd bijaanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat hetwerk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra Neweb meldt dat hetwerk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indienelders in deze algemene voorwaarden vermeld is.

2.       Neweb zal voor de door Opdrachtgever verschuldigdebedragen Neweb een factuur sturen aan Opdrachtgever.

3.       De betalingstermijn van facturen is 30 dagen na de datumvan de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op defactuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijkenvan deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervooringebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen debetalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag dewettelijke rente verschuldigd.

4.       Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) eenfactuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Neweb temelden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordtopgeschort totdat Neweb de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Newebblijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagenhet betwiste alsnog te voldoen.

5.       Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast hetverschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledigevergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Inhet bijzonder is Neweb in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 inrekening te brengen.

6.       De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingevalOpdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance vanbetaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen vanOpdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt ofwordt ontbonden.

Artikel 7 Geheimhouding

1.       Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na deuitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelenwanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer deontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijkbedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemersalsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deovereenkomst.

2.       Neweb zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennisneemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via dehardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij ditnoodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlenerdaartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

3.       Neweb mag de kennis die wij hebben opgedaan bij hetuitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zoverhierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrentvertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

4.       De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan nabeëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang alsde partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op hetvertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.       Neweb is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever inhet geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding vande waarde van de achterwege gebleven prestatie.

2.       Iedere aansprakelijkheid van Neweb voor enige andere vormvan schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullendeschadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade ofgevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegensverlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen alsgevolg van gewijzigde omstandigheden.

3.       In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lidzal het maximale bedrag dat Neweb is gehouden te vergoeden, gelijk zijnaan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komtte vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of groveschuld van Neweb.

4.       De aansprakelijkheid van Neweb wegens toerekenbaretekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indienOpdrachtgever Neweb direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbijeen redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Newebook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kortblijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijkeomschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Neweb in staat is adequaatte reageren.

5.       In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordtverstaan storingen of uitvallen van het internet, detelecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten,mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringenen in het geval dat Neweb door zijn eigen leveranciers, ongeacht de redendaartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deovereenkomst redelijkerwijs niet van Neweb kan worden gevergd, zal deuitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomstworden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeftgeduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 Duur en opzegging

1.       De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodigvoor levering van de Diensten.

2.       De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegdzoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beidepartijen.

3.       Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke redendan ook is Neweb gerechtigd om per direct na de datum waarop deovereenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagengegevens te wissen. Neweb is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever eenkopie van deze gegevens te verschaffen.

4.       De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij instaat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt danwel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, inliquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10 Wijzigingen in overeenkomst

1.       Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts metwederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.       Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Newebechter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aante passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 maand voordat deaanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aanOpdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifiekeafspraak echter nimmer opzij zetten.

3.       Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt,zal Neweb overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen inwenst te trekken of niet. Neweb zal van deze beslissing mededeling doen aanOpdrachtgever. Indien Neweb bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen nietwenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggenper de datum dat deze effect zullen krijgen.

4.       Neweb mag op elk moment wijzigingen in deze algemenevoorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijkeregelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

5.       Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing opprijzen.

Artikel 11 Slotbepalingen

1.       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van dezeovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor hetarrondissement waarin Neweb gevestigd is.

2.       Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijktte zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijenzullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijkeovereenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3.       Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mailen communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteitvan de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangsten inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

4.       De door Neweb ontvangen of opgeslagen versie van enigecommunicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren doorOpdrachtgever.

5.       Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten enverplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde metvoorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijkinghiervan is Neweb steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deovereenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.